سازمان اداری شرکت:

شرکت خدمات فراساحل لیان با نگرش به اصل مشتری مداری و رعایت استاندارهای بین اللملی در حوزه خدمات دریائی تشکیلات سازمانی خود را در دو بخش عمده اداری ( مد یریت عملیات و فنی و مدیریت بازرگانی) که  قابلیت شناسائی و تامین خواسته های کارفرمایان را که منطبق با  قوانین و مقررات مرتبط با خدمات دریائی باشد را پایه ریزی نموده است و با استفاده از دفاتر نمایندگی شرکت در بنادر و جزایر ایرانی بعنوان بازوی اجرائی عمل می نماید.

مدیریت عملیات و فنی:

این مدیریت با بهره گیری از کادر متخصص موجود توانائی کامل  کنترل و نظارت بر عملیات  کلیه شناورهای شرکت کننده  در پروژه های فراساحلی ونصب را دارا بوده و توانائی شناسائی و تامین نیازهای عملیات  در دست اجرا را در زمینه های شناور- تامین نیروی انسانی متخصص – شناسائی منابع تعمیراتی و خدماتی مورد نیاز- مدیریت راهبری شناورها  ومدیریت  تعمیرات شناورها را در حد استاندارد های بین المللی دارا میباشد.

n77

خلاصه فعالیت های مدریت عملیات و فنی:

 • مدیریت و نظارت بر تعمیرات جزئی.
 • برنامه ریزی و تامین سیستمهای مورد نیاز شناورها و پروژه.
 • برنامه ریزی و استفاده از شرکتهای خارجی بصورت شریک مشترک در اجرای پروژه های فراساحلی.
 • شناسائی شناورهای مورد نیاز از داخل و خارج ایران بخصوص کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس.
 • برنامه ریزی جهت تامین نیازمندیهای شناورها و ایستگاههای فراساحلی شامل (آب، دارو، روغن، سوخت، مواد غذائی، قطعات و ….)
 • بررسی اطلاعات هواشناسی برای اطمینان از ایمنی استقرار شناورها در منطقه عملیاتی و تردد شناورها در دریا.

مدیریت بازرگانی:

این مدیریت با استفاده از کادر مجرب خود تامین نیازمندیهای شرکت، پروژه ها و شناورها را از داخل و خارج کشور عهدار میباشد. و اهم فعالیت این مدیریت با استفاده از دفاتر شرکت در بنادر بعنوان بازوی اجرائی به شرح زیر می باشد:

برآورد و پیشنهاد اعتبار جهت انجام پروژه ها و فعالیتهای عملیاتی با استفاده از اطلاعات فنی موجود

تامین نیازمندیهای فنی و تجهیزاتی با توجه به درخواستهای شناوره وپروژه ها

تنظیم برنامه تامین و تحویل نیازمندیها با توجه به برنامه اجرائی پروژه ها و عملیات شناورها

این مدیریت همچنین خرید کلیه نیازمندیهای اصلی و مهم پروژها را به شرح زیر انجام میدهد:

 • انعقاد قردادهای مربوطه.
 • ترابری اقلام وتجهیزات.
 • بازار یابی و تامین مواد مصرفی وخدمات مورد نیاز پروژه های جدید.
 • بررسی فنی و بازرگانی نیازمندیها با توجه به اطلاعات داده شده از سوی پروژه.

فعالیتهای دفاتر شرکت خدمات فراساحل لیان

 • اخذ مجوز و کمک در ورود و خروج شناورها.
 • جابجائی و اسکان پرسنل پروژه و شناورها.
 • خرید نیازمندیها – قطعات – تجهیزات.
 • انجام امور گمرکی شناورها و کالا.
 • مدیریت تعمیر و نگهداری شناورها . و انجام تعمیرات تا سطح رده میانی شناورها.
 • هماهنگی و همکاری جهت رفع نیازمندیهای پزشکی پرسنل شناورها و تاسیسات فراساحلی.
 • انجام امور هتلداری و تامین و سرو غذا.
 • هماهنگی با شرکتهای ممیزی کلاس شناور – بیمه و ….