دفتر دبی

  • خدمات خاص برای محموله های دریائی
  • تامین کننده نیازمندی شناورها
  • انجام خدمات گمرکی
  • بسته بندی محموله های دریائی
  • مدیریت راهبری و عملیات شناورها
  • نمایندگی خطوط دریائی و شناورها