لیست فعالیت های در دست اجرا به شرح زیر میباشد:

  • انجام نمایندگی و پشتیانی شناورهای ملکی و استیجاری شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران در کلیه بنادر جنوب
  • نماینده شرکت سی پورت اینترنشنال در ایران
  • نمایندگی و پشتیبانی کننده شناورهای استیجاری شرکت کیتو در خرمشهر و حوزه پارس جنوبی ،بندر عباس و بندر لنگه
  • نماینده شرکت سلات مارین در ایران
  • انجام نمایندگی و پشتیبانی شناورهای شرکت فوگرو در ایران
  • انجام نمایندگی و پشتیبانی شناورهای شرکت اسپک در ایران
  • خدمات پشتیبانی شراکت رال افشور در بندر عسلویه
  • انجام نمایندگی و پشتیبانی شناور های ملکی و استیجاری شرکت پارس چیرو در بنادر جنوب کشور
Lian offshore services